An der Nordhorner Straße bei Brandlecht

An der Nordhorner Straße bei Brandlecht